09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 60A
+48 (24) 264 33 71
ppoz@ogniowy.com.pl

Usługi / Systemy oddymiania


Klapy oddymiające, okna oddymiające

Okna i klapy dymowe są urządzeniami oddymiającymi. Podstawową funkcją okien i klap oddymiających jest odprowadzenie z zamkniętych pomieszczeń (magazyny, hale produkcyjne, budynki publiczne) dymów, gazów i energii cieplnej na zewnątrz obiektu, przyczyniając się do ochrony życia i mienia. Mogą one pełnić również funkcję wentylacyjną i oddymiająco-wentylacyjną a klapy dodatkowo jako wyłazów i oświetleń dachowych.

W zależności od indywidualnych wymagań klienta firma USŁUGI POŻARNICZE Tomasz Łydkowski Sp. z o.o. oferuje klapy dymowe jedno i dwuskrzydłowe, na podstawach prostych i skośnych, w szerokim zakresie wymiarów światła otworu i wysokości podstawy. Wszystkie elementy klap są zabezpieczone powłoką ocynkowaną. 

W naszej ofercie posiadamy m.in. klapy:

- na podstawach prostych jedno i dwuskrzydłowe, 
- na podstawach skośnych, 
- nakładkowe, 
- okrągłe na podstawach prostych, oraz wiele innych. 

Okna oddymiające wyposażone są w odpowiednio dobrany napęd elektryczny (łańcuchowy lub zębatkowy), zamontowany na specjalnej konstrukcji wykonanej z profili aluminiowych. Dobieramy odpowiednie wymiary skrzydła, system z którego ma zostać wykonane okno, typ ramy, rodzaj szyby i parametry napędu.
 

Elektryczne systemy sterowania klapami i oknami

SYSTEM oddymiania stosuje się w małych obiektach jak i dużych kompleksach budowlanych (centrale panelowe). Centrala współpracuje z czujkami dymu, które przekazują sygnał w przypadku powstania zagrożenia pożarowego do otwarcia klap lub okien dymowych oraz przyciskami, których zadaniem jest ręczne uruchomienie funkcji oddymiania. Istnieje możliwość podłączenia przycisku z funkcją przewietrzania. Wszystkie centrale mogą współpracować z czujkami wiatrowo-deszczowymi.

Urządzenia współpracujące z centralami oddymiania:

- czujki optyczne DUR-40, DOR-40 
- ręczne przyciski oddymiania 
- przyciski przewietrzania 
- siłownik łańcuchowy 
- siłownik wrzecionowy 
- czujka wiatr-deszcz

Systemy sterowania oddymianiem są wyzwalane automatycznie poprzez urządzenia wykrywające pojawienie się dymu lub wzrostu temperatury powietrza, wraz z klapą oddymiającą stanowią samoczynne urządzenie oddymiające. Zgodnie z potrzebami klienta, system sterowania oddymianiem oprócz automatycznego wyzwalania, może być wyposażony w urządzenia umożliwiające uruchamianie zdalne lub ręczne i z systemu SAP. Dodatkowa współpraca z SAP umożliwia synchronizację pracy systemu oddymiania z działaniem instalacji tryskaczowych, kurtyn dymowych i ogniowych, oddzieleniami pożarowymi, działaniem wentylacji nawiewnej lub systemem sterującym działaniem otworów napowietrzających.

System sterowania oddymianiem w zależności od typu zastosowanych w nim urządzeń może być wykonany jako:

- system pneumatyczny 
- system elektryczny 
- system mechaniczny 
- system pneumatyczno-elektryczny (pneumatyczna część odpowiedzialna za oddymianie i elektryczna część sterująca wentylacją)

System sterowania oddymianiem i/lub wentylacją może zostać zastosowany w:

- klapach punktowych 
- klapach w pasmach łukowych 
- klapach w pasmach szedowych 
- klapach w świetlikach piramidowych 
- klapach w świetlikach typu IGLO 
- oknach oddymiających
 

Automatyka klap pożarowych

Ze względu na sposób sterowania (uruchamiania) klapy dzielimy na:

- klapy samoczynne – wyposażone jedynie w wyzwalacz termiczny, który po przekroczeniu ustalonej temperatury (w pobliżu klapy) uruchamia napęd sprężynowy, zwalniający klapę do pozycji bezpieczeństwa. Ponowne przejście do pozycji otwartej (oczekiwania) wymaga ręcznego (korbka) naciągnięcia sprężyny.

- klapy sterowane zdalnie – w wyniku przekazania sygnału z urządzenia sterującego następuje wyzwolenie mechanizmu sterującego, składającego się ze zwalniaka elektromagnetycznego i napędu sprężynowego lub poprzez zadziałanie zespolonego siłownika obrotowego.

W przypadku sterowania elektrycznego siłownikami ze sprężyną powrotną możliwe jest centralne sterowanie napędami.

Główne zalety i właściwości takiego rozwiązania:

- w razie wyłączenia instalacji lub zaniku napięcia, sprężyna powoduje automatyczne zamknięcie klap 
- z centralki pożarowej można w każdej chwili kontrolować położenie klap, jak również w prosty sposób dokonać sprawdzenia ich funkcjonowania 
- w przypadku fałszywego alarmu możliwe jest natychmiastowe, ponowne otwarcie klap 
- przyrząd sterujący z sygnalizacją umożliwia sterowanie do kilku klap, rozpoznając nieprawidłowości w pracy, takie jak przerwanie przewodu, błąd na stykach, uszkodzenie napędu i klapy 
- przyrząd sterujący układem otrzymuje polecenie ”OTWÓRZ/ZAMKNIJ” np. z centralki CSP poprzez styk bezpotencjałowy.

Wyposażenie zestawu funkcjonalnego klap przeciwpożarowych / oddymiających:

- Napęd ze sprężyną powrotną 
- Wyzwalacz termoelektryczny 
- Przyrząd zasilający z komunikacją dla sterowania i kontroli napędów bezpośrednio na klapie 
- Aparat sterujący (do zabudowy w szafie sterowniczej), który:

- pokazuje pozycję i ewentualne zakłócenia w pracy podłączonych do niego klap 
- umożliwia przekazywanie tych sygnałów do nadrzędnego systemu monitorowania 
- odbiera z przyrządu zasilającego i przekazuje do niego sygnały sterownicze 
- uwidacznia za pomocą diód stan zakłócenia i prawidłową pracę klap
 

Klapy i zaworyKlapy i zawory p.poż. znajdują zastosowanie najczęściej jako odcinające, na granicach stref pożarów danego obiektu, w układach klimatyzacji i wentylacji, zarówno nawiewnej jak i wywiewnej:

- przeciwpożarowe klapy odcinające wentylacji sanitarnej - jako elementy oddzielenia pożarowego, instalowane w kanałach wentylacji / klimatyzacji sanitarnej ( w czasie normalnej eksploatacji pozostają w pozycji otwartej, zamykane w przypadku powstania pożaru 
- przeciwpożarowe klapy odcinające wentylacji pożarowej - jako elementy instalacji wentylacji mechanicznej oddymiającej oraz w instalacjach zapobiegania zadymieniu (w czasie normalnej eksploatacji pozostają w pozycji zamkniętej, w przypadku powstania pożaru następuje otwarcie klapy w przestrzeni, w której konieczne jest wytworzenie nadciśnienia lub wyciąg dymu i gazów pożarowych) 
- Nawiewne - kierujące powietrze do przestrzeni, w których konieczne jest wytworzenie nadciśnienia 
- Wyciągowe - sterujące wyciągiem dymu i gazów pożarowych z właściwej strefy dymowej 
- Transferowe - zapewniające przepływ powietrza pomiędzy dwoma przyległymi przestrzeniami, np. z przedsionka p.poż. do korytarza 

Klapy i zawory p.poż. występują w wykonaniu z wyzwalaczem topikowym lub sterowaniem elektrycznym.
 

Wentylatory oddymiające

Wentylatory oddymiające przeznaczone są do (wymuszonego) usuwania dymu i ciepła powstałego w czasie pożaru oraz do normalnej wentylacji. Wentylacja ułatwia ewakuacje ludzi i sprzętu objętych pożarem, umożliwia szybszą i bardziej skuteczną walkę z pożarem, chroni konstrukcje budynku i wyposażenie przed temperaturą i utrudnia rozprzestrzenianie się pożaru do sąsiednich pomieszczeń.

Zalety:

- gwarantuje stałą wydajność niezależnie od temperatury, gdyż wentylator jest wolumetryczny 
- umożliwia odprowadzenie „zimnego dymu” (zaraz po włączeniu) 
- umożliwia rozmieszczenie wentylatorów poza strefą ognia dzięki systemowi kanałów

Ścienne wentylatory oddymiające z wirnikiem promieniowym przeznaczone są do mechanicznego usuwania dymu podczas pożaru oraz wentylacji w normalnych warunkach. Przeznaczone są do instalowania wewnątrz strefy pożarowej. Wlot wentylatora może być skierowany w górę lub dół, a także do instalowania poza strefą pożarową. Silnik musi się znajdować na dole wentylatora. Konstrukcja podtrzymująca musi być wykonana zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi i technicznymi.

- Na najwyższej kondygnacji należy zapewnić dostawę świeżego powietrza z zewnątrz przez zastosowanie wentylatora nawiewnego o wydajności większej od zastosowanego wentylatora oddymiającego.

- Mechaniczny system oddymiania musi posiadać drugie niezależne źródło zasilania na obiekcie!

Skontaktuj się z nami


Usługi Pożarnicze 
Tomasz Łydkowski Sp. z o. o.

09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 60A

+48 24 264 33 71
+48 695 060 094
+48 601 486 316
+48 693 199 777

FAX: +48 24 366 98 99

Godziny otwarcia:
pon - pt: 07.00 - 16.00
sob: 08.00 - 12.00

ppoz@ogniowy.com.pl

www.ogniowy.com.pl